Algemene voorwaarden

VoiceByte B.V.

Aalsmeerderdijk 162
1438AX Oude Meer
Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 34305294

Artikel 1:             Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel het leveren van telecom- en internetdiensten van VoiceByte B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “VoiceByte”.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: zowel de door eu bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken en/of benodigde materialen en de in dit kader aan de wederpartij te leveren materialen als alle los te verkopen zaken zoals routers, telefoontoestellen en -centrales, servers, kabels e.d.
 5. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door VoiceByte te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
 6. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door VoiceByte en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
 7. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, werkzaamheden en diensten van VoiceByte, tenzij uit de tekst van het artikel of de bepaling anders blijkt.
 8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na-, deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
 11. Indien VoiceByte deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. VoiceByte hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2:             Aanbod, offertes

 1. Ieder aanbod en elke offerte van VoiceByte is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft VoiceByte het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht VoiceByte niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft VoiceByte het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van te leveren zaken, opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, capaciteiten, evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van VoiceByte zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De in het vorige lid genoemde modellen en voorbeelden blijven eigendom van VoiceByte en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan VoiceByte worden geretourneerd.
 7. eu heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.
 8. Indien de wederpartij een aanbieding of offerte niet aanvaardt is hij verplicht op eerste verzoek van VoiceByte alle bij de aanbieding of offerte geleverde documenten aan VoiceByte te retourneren.

Artikel 3:             Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van VoiceByte heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien VoiceByte schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. eu is pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra VoiceByte – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 1. Opdrachten moeten vergezeld gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
 2. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht vinden schriftelijk plaats en moeten vergezeld gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Deze wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
 3. eu noch de wederpartij heeft het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen of in deze voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 4:             Duur van de overeenkomst en opzegging

 1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor 1 jaar. Tussentijdse beëindiging door de wederpartij is niet mogelijk.
 2. Ingeval een overeenkomst conform het vorige lid van dit artikel is aangegaan voor 1 jaar, kunnen beide partijen deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden tegen het einde van het jaar schriftelijk opzeggen. Bij gebreke van rechtsgeldige opzegging wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend voor een jaar te zijn verlengd.
 3. Tussentijdse beëindiging van de verlengde overeenkomst is niet mogelijk. Tegen het einde van het lopende jaar zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 5:             Honorarium, prijzen, tarieven

 1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, voorrijkosten, transport- en verzendkosten, administratiekosten, en declaraties van ingeschakelde derden.
 2. Tenzij partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal VoiceByte haar honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van VoiceByte.
 3. eu heeft het recht dit vaste honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan VoiceByte, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
 4. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal VoiceByte het honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van VoiceByte.
 5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 6. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft VoiceByte het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
 7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van VoiceByte bindend.
 8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor VoiceByte (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen en valutaschommelingen, heeft VoiceByte het recht de overeengekomen prijzen dan wel het overeengekomen honorarium dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
 9. Bij duurovereenkomsten heeft VoiceByte het recht om jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. VoiceByte zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging informeren.

Artikel 6:             Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens VoiceByte vereist, mag zij bepaalde leveringen, werkzaamheden of diensten door derden laten verrichten.

Artikel 7:             Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door VoiceByte gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de wederpartij aan VoiceByte verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  3. de door VoiceByte geleverde zaken conform de door VoiceByte verstrekte en/of geleverde (gebruiks)aanwijzingen, instructies, adviezen, handleidingen e.d. gebruikt worden en adequaat beveiligd worden;
  4. eu op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie indien de werkzaamheden moeten plaatsvinden op locatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
  5. eu op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door VoiceByte gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, internet e.d. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij;
  6. indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen van VoiceByte e.d. opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  7. op de werklocatie de door VoiceByte in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor haar kosten zijn verbonden.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart VoiceByte voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies en diefstal van en overige schade aan de materialen, hulpmiddelen, eigendommen e.d. die VoiceByte tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen.
 4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft VoiceByte het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en VoiceByte nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van VoiceByte om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 8:             Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers en andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
 4. Het is VoiceByte te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden, leveringen en diensten en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of VoiceByte hiervoor toestemming heeft
 5. Indien de gebruiker een privacystatement hanteert, worden de daarin genoemde gegevens uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit statement.

Artikel 9:             Risico van opslag informatie

 1. eu zal alle van de wederpartij ontvangen infor­matie gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen om het verloren gaan van of ongewenste toegang (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, hackers e.d.) tot deze informatie te voorkomen.
 2. eu is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie – al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van VoiceByte of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij moet er altijd voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan VoiceByte verstrekte documenten en bestanden.

Artikel 10:           Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen mede doordat VoiceByte zich bij deze termijnen veelal dient te baseren op (op)leveringstermijnen van haar (internet- en telecom-)providers en overige dienstverleners. Indien VoiceByte haar (op)leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. eu is gerechtigd tot levering in gedeelten of uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk of periodiek kan worden gefactureerd.
 3. Het risico voor de te leveren hardware en/of standaard software gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop zij het pand, het magazijn of de winkel van VoiceByte verlaten of VoiceByte aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending of transport van deze zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door VoiceByte te bepalen wijze. VoiceByte is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Indien VoiceByte de bestelde hardware en standaard software zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
 6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten of de bestelde zaken of overeengekomen diensten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, heeft VoiceByte het recht de zaken en/of de onderdelen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet VoiceByte binnen een door VoiceByte te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie dan wel de zaken alsnog te leveren of de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. VoiceByte heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of onderdelen aan derden te verkopen en de al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor VoiceByte een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverminderd de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van VoiceByte alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 11:           Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of diensten of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. eu niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. eu niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft VoiceByte recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft VoiceByte het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. eu spant zich in de overeengekomen werkzaamheden, diensten en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft VoiceByte het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden, diensten en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal VoiceByte met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. VoiceByte zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft VoiceByte in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en leveringen en de reeds geleverde diensten.
 4. Meerwerk moet schriftelijk tussen VoiceByte en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra werkzaamheden, diensten en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod, de offerte of de opdracht.
 5. Wanneer VoiceByte op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan VoiceByte worden vergoed volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van VoiceByte. VoiceByte is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 6. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.

Artikel 12:           Telefoonnummer

 1. Het gebruik van een nummer bestemd voor telefonie is gebonden aan het netnummergebied waarvoor het is uitgegeven. De wederpartij staat er voor in dat het nummer alleen binnen dit nummergebied gebruikt wordt en vrijwaart VoiceByte voor aanspraken van derden indien de wederpartij zich hier niet aan houdt.
 2. eu kent de wederpartij voor de duur van de overeenkomst een of meer telefoonnummers toe. VoiceByte houdt zich het recht voor om het aantal aan de wederpartij te vertrekken telefoonnummers te beperken.
 3. Indien dit in het belang van de dienstverlening of op grond van een wettelijke regels nodig is, kan VoiceByte de verstrekte telefoonnummers wijzigen, VoiceByte zal daarbij zoveel als mogelijk is rekening houden met de belangen van de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij een functionerend telefoonnummer heeft bij een andere aanbieder dan VoiceByte, kan dit nummer alleen behouden worden indien de wederpartij VoiceByte verzoekt de overeenkomst met deze andere aanbieder te beëindigen en deze aanbieder aan nummerbehoud meewerkt.
 5. Indien de wederpartij wil overstappen naar een andere aanbieder dan VoiceByte met behoud van zijn telefoonnummer(s), dient hij hiertoe een verzoek in te dienen bij deze aanbieder. Overdracht van een telefoonnummer is alleen mogelijk indien de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens VoiceByte heeft voldaan.
 6. Het aan de wederpartij toegewezen telefoonnummer komt definitief te vervallen wanneer de overeenkomst wordt beëindigd en er geen verzoek namens de wederpartij is gedaan voor nummeroverdracht.

Artikel 13:           Webservice; serverbeheer en cloud computing

 1. Indien VoiceByte voor de wederpartij diensten op het gebied van webservice – waaronder onder meer begrepen serverbeheer (hosting) en/of cloud computing – verleent, is het de wederpartij ten aanzien van het gebruik van de server of zijn dataverkeer verboden:
  1. zich te gedragen in strijd met de ‘netiquette’;
  2. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten of overige rechten van derden;
  3. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden – al dan niet via banners of reclame van derden op de website – die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving;
  4. zich bezig te houden met ‘hacking’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
  5. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als ‘spamming’;
  6. via de dienstverlening van VoiceByte aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van VoiceByte dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet, waaronder verwijzingen naar dan wel het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
  7. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is.
 2. De wederpartij vrijwaart VoiceByte voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door VoiceByte geleverde webservices.
 3. eu heeft het recht het dataverkeer te limiteren. Indien partijen een dergelijke limiet zijn overeengekomen, heeft VoiceByte bij overschrijding van de limiet het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten of door VoiceByte geleden schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, wordt de overeengekomen webservice verleend voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 14:           Vaste internetverbindingen

 1. De door VoiceByte genoemde/opgegeven snelheden zijn maximaal haalbare snelheden en geen garanties. De snelheid is afhankelijk van de afstand tussen het leveringsadres en de wijkcentrale. De snelheid is verder afhankelijk van de kwaliteit van de (koperen) telefoonlijn en de eventuele locatie van de aangesloten apparatuur. Hierop heeft VoiceByte geen invloed en kan derhalve geen reden zijn tot annulering of opzegging van een abonnement.
 2. Indien op het leveringsadres de door VoiceByte opgegeven minimale snelheid niet haalbaar is, dient de wederpartij dit binnen 3 weken na oplevering te melden bij VoiceByte. Indien VoiceByte er binnen 2 weken na de melding niet in slaagt door middel van aanpassingen de snelheid te verhogen, heeft de wederpartij het recht om het abonnement te beëindigen, met recht op restitutie van eventueel door VoiceByte reeds geïncasseerde maandelijkse abonnementsgelden. De wederpartij dient daartoe wel binnen 6 weken na oplevering van de internetverbinding een schriftelijk verzoek in te dienen.
 3. Indien de wederpartij geen (KPN) vaste lijn telefonieabonnement heeft, kan VoiceByte voor de wederpartij een New Line Service (NLS) aanvragen. Er wordt vervolgens een aansluiting bij de wederpartij gereed gemaakt om internetdiensten over te kunnen leveren. De wederpartij kan geen gebruik maken van deze aansluiting voor vaste telefonie. Een aansluiting op het vaste net van KPN is technisch altijd nodig om internetdiensten te kunnen leveren. De kosten voor het gebruik van deze verbinding zal VoiceByte aan de wederpartij doorbelasten. Verder zijn aan een New Line Service (NLS) ook eenmalige kosten verbonden, VoiceByte zal deze kosten bij de wederpartij in rekening brengen. Deze eenmalige kosten hebben betrekking op een standaard NLS. Mocht dat voor het leveringsadres niet voldoende zijn, dan zal VoiceByte contact met de wederpartij opnemen om te overleggen over de eventuele meerkosten en/of leveringen die dan alsnog moet geschieden om aansluiting mogelijk te maken.
 4. Bij beëindiging van het abonnement kunnen kosten voor disconnectie in rekening worden gebracht.
 5. Het abonnement is aangegaan voor één jaar, ingaand op de datum van oplevering van de dienst en wordt zonder opzegging stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd met een opzegtermijn van twee maanden.
 6. Indien de wederpartij ervoor kiest om na de oplevering van het internetabonnement zelf zijn vaste lijn telefonieabonnement op te zeggen, dan zal VoiceByte hem de kosten (via de OPTA bepaald) in rekening brengen die de vaste lijn provider aan VoiceByte in rekening brengt.
 7. Randapparatuur aangesloten op eventueel in de op de internetlijn aangesloten apparatuur aanwezige USB poorten wordt niet door VoiceByte ondersteund. De werking van deze aangesloten randapparatuur kan niet door VoiceByte gegarandeerd worden.
 8. eu is niet verantwoordelijk voor het eventueel verliezen van huidige VoiP telefoonnummers.

Artikel 15:           Onderhoud

 1. Indien ten behoeve van de geleverde diensten en zaken tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal de wederpartij conform de hierin opgenomen dan wel de gebruikelijke procedures van VoiceByte eventuele gebreken aan VoiceByte melden. Na ontvangst van een melding zal VoiceByte naar beste vermogen de gebreken her­stellen.
 2. Indien partijen voor de onderhoudsovereenkomst een periodieke vergoeding zijn overeengekomen, zal herstel kosteloos plaatsvinden, tenzij in de onderhoudsovereenkomst anders is bepaald. VoiceByte kan de kosten van de (herstel)werkzaamheden altijd afzonderlijk in reke­ning brengen ingeval er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij, van andere niet aan VoiceByte toe te rekenen oorzaken of indien de software of het resultaat van de geleverde diensten door anderen dan VoiceByte is gewijzigd of wordt onderhou­den.
 3. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen:
  1. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen;
  2. herstel van eventueel verloren gegane gegevens.

Artikel 16:           Klachten

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan VoiceByte melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden en/of de verleende diensten moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na (op)levering van de werkzaamheden en/of diensten – aan VoiceByte worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden en diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht of geleverd.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan VoiceByte is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. De wederpartij moet VoiceByte in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan VoiceByte verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat VoiceByte ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 6. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door VoiceByte te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 7. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van het resultaat van de door VoiceByte verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten indien aan dit resultaat na (op)levering (technische) wijzigingen zijn aangebracht of dit resultaat geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

Artikel 17:           Garanties

 1. eu zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen, werkzaamheden en diensten naar behoren en conform de in haar branche geldende normen, standaarden en wet- en regelgeving worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen, werkzaamheden en diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. eu staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door VoiceByte geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. VoiceByte zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten, baseert VoiceByte zich op de informatie die de provider of andere dienstverlener hierover verstrekt. Indien voor deze dienstverlening door de provider of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden. VoiceByte zal de wederpartij hierover informeren.
 5. Voor de door VoiceByte geleverde mobiele telefonie of andere communicatiediensten gelden de regels en voorwaarden van de oorspronkelijke leverancier van deze diensten. VoiceByte zal de wederpartij hierover informeren.
 6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij het overeengekomen honorarium of de overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 7. eu garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te doen gebruiken of gebruikt of dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten aansluit bij, gekoppeld kan worden met en/of gebruikt kan worden via het bestaande systeem van de wederpartij, tenzij VoiceByte dit schriftelijk uitdrukkelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 8. Bij een terecht beroep op de garantie zal VoiceByte – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van het (op)geleverde, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of diensten dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of het overeengekomen honorarium. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 18:           Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door VoiceByte gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt VoiceByte geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is VoiceByte alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van VoiceByte voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien VoiceByte aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van VoiceByte altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door VoiceByte gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van VoiceByte beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de (op)geleverde zaken, software, verleende diensten en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van VoiceByte beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde honorarium indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door VoiceByte gesloten verzekering valt.
 6. De wederpartij moet VoiceByte uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
 7. In geval van cloud computing en eventuele daaraan verwante diensten zoals het uitvoeren van remote back-ups, is VoiceByte niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van bijvoorbeeld het verloren gaan van data van de wederpartij, indien de oorzaak hiervan gelegen is bij derden zoals providers en andere dienstverleners op het internet. VoiceByte is uitsluitend verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van de remote back-ups en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in de onderliggende infrastructuur voor het dataverkeer die door derden wordt beheerd en in stand wordt gehouden.
 8. eu is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik van de (op)geleverde zaken of resultaat van de verrichte werkzaamheden respectievelijk verleende diensten of gebruik in strijd met de door of namens VoiceByte verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen, handleidingen e.d.;
  2. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan VoiceByte verstrekte of voorgeschreven informatie;
  3. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  4. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van VoiceByte.
 9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart VoiceByte uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van VoiceByte of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal VoiceByte de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 19:           Betaling

 1. eu heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. Abonnementskosten moeten voor aanvang van de maand/of het kwartaal waarop ze betrekking hebben betaald worden.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan VoiceByte een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door VoiceByte betaling alsnog uitblijft, heeft VoiceByte bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft VoiceByte het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft VoiceByte eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door VoiceByte eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 7. De wederpartij mag de vorderingen van VoiceByte niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op VoiceByte heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 8. Indien er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal VoiceByte de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de wederpartij alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt heeft VoiceByte het recht haar werkzaamheden en/of dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de wederpartij op te schorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader onder meer worden verstaan het blokkeren van de door VoiceByte voor de wederpartij geëxploiteerde of gehoste website(s), domeinnamen, telefoonlijnen of e-mailadressen. Alle schade die VoiceByte hierdoor lijdt evenals de kosten van heraansluiting of het heractiveren van de dienstverlening zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 20:           Eigendomsvoorbehoud

 1. eu behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin­gen aan VoiceByte heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 4. De wederpartij moet VoiceByte direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van VoiceByte bewaren.
 6. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal VoiceByte op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of VoiceByte een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan VoiceByte en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van VoiceByte op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 21:           Intellectuele eigendomsrechten

 1. eu is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de door VoiceByte in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en verrichte werkzaamheden, zoals de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in het kader van de dienstverlening geleverde software.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan VoiceByte voorbehouden. De wederpartij verkrijgt ten aanzien van de in het vorige lid genoemde software slechts de (gebruiks) rechten die partijen schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 3. Het is de wederpartij niet toegestaan:
  1. de door VoiceByte geleverde of vervaardigde software te gebruiken buiten de context van de overeenkomst;
  2. deze software aan derden te verstrekken;
  3. derden hierin inzage te geven;
  4. deze software te vermenigvuldigen;
  5. de door VoiceByte geleverde software te wijzigen, te reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VoiceByte.
 4. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan VoiceByte verstrekte informatie geen inbreuk maakt op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die VoiceByte door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart VoiceByte voor aanspraken van deze derden.

Artikel 22:           Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. eu heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 7. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 23:           Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of VoiceByte, heeft VoiceByte het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van VoiceByte wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van VoiceByte, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van VoiceByte.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van VoiceByte zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van VoiceByte en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden of leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens VoiceByte tot aan dat moment nakomen.

Artikel 24:           Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan VoiceByte een door VoiceByte nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door VoiceByte gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. VoiceByte heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verleende diensten, verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft VoiceByte in ieder geval het recht de daarvoor gere­ser­veerde tijd op basis van het overeengekomen of – bij gebreke daarvan – gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in reke­ning te brengen.
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart VoiceByte voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 4. eu heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en verleende diensten alsmede alle gemaakte kosten direct opeisbaar en mag VoiceByte deze bij de wederpartij in rekening brengen. VoiceByte mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft VoiceByte het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van VoiceByte vergoeden.

Artikel 25:           Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen VoiceByte en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar VoiceByte is gevestigd, zij het dat VoiceByte altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft VoiceByte het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 9 juli 2014